Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Новини

Стартира проект по оперативна програма " Равни шансове".

От  16.04.2018 г. стартира проект "Равни шансове за хората с невромускулни заболявания за активното им социално включване и подобряване на качеството им на живот" BG05M9OP001 - 2.011 - 0008 - C01. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз. В този проект са включени центровете в гр.София , Благоевград ,Нова Загора и новооткрития център в гр.Плевен.