Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Нашата мисия

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА НЕВРОМУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БАНМЗ е масова, неполитическа, независима, обществена и доброволна организация, призвана да отговори на потребностите на боледуващите от невромускулни заболявания. Тя е създадена през 1991 год. от родители на болни деца, болни, симпатизанти и лекари. Член на Европейския съюз на асоциациите за мускулна дистрофия.

 

 

 

Проект

 

Равни шансове за хората с невромускулни заболявания за активното им социално включване и подобряване на качеството им на живот

 

BG05M9OP001 - 2.011 - 0008 - C01

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Основна цел: Да се създадат предпоставки за активно социално включване на ХНМЗ и лицата, грижещи се за тях, както и разширяване на възможностите за подобряване на качеството им на живот чрез предприемане на комплексни действия за улесняване достъпа им до заетост и инициативи за въздействие върху процеса на промяна в обществените нагласи спрямо тях за постигане на ефективност в партньорството и диалог с институциите и обществото.

Специфични цели:

  1) Да се проведат 4 форума за представяне на възможностите на ХНМЗ и 8 работни срещи на местно и регионално ниво с цел създване на модели за сътрудничество и партньорство за подобряване на диалога между всички заинтересовани страни в процеса на социалното включване на ХНМЗ.

  2) Да се извърши проучване, изследване и анализ на потребностите на ХНМЗ и лицата, грижещи се за тях за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално ниво и разработване на примерен модел за социално включване чрез трудова заетост на лицата в работоспособна възраст с НМЗ.

  3) Да се състави регистър на изготвени индивидуални профили на общо 82 ХНМЗ и лица, грижещи се за тях.

  4) Да се извърши професионалното информиране и ориентиране на 60 лица, от които 40 с НМЗ на 18г. при подпомагането им за намиране на работа и подобряване достъпа им до заетост, прилагайки принципа за поставяне в "центъра" нуждите и потребностите на "отделния човек" с цел улесняване на достъпа им до заетост.

  5) Да се подобри достъпа им до здрвеопазване на ХНМЗ чрез провеждане на 1 кръгла маса с медийно отразяване и създаване на ММЕС, съобразен със спецификата при ХНМЗ.

  6) Да се организират практически ориентирани групови занимания и местни дейности подпомагащи процеса по социално включване.

Проектът е в пълно съответствие със заложените цели на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР - създаване на предпоставки за активно социално включване на ХУ и повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на ХУ и промяна в обществените нагласи спрямо тях. Чрез реализация на комплексни действия в проекта свързани със социалната, здравната и професионална ориентация на ХНМЗ, ще се постигна разширяване на възможностите на социалното им включване, повишаване на продължителността на трудовия им живот и ускореното им интегриране на трудовия пазар и в обществото. Постигане на дефинираните цели чрез настоящия проект съответстват на основните приоритети в ЗИХУ по отношение на социалната интеграция, в Стратегията за ХУ основно насочена към подобряване на качеството им на живот, ратифицираната Конвенция за правата на ХУ на ООН, която определя задълженията на държавите да ги прокламират, защитават и гарантират и дава гарантирани права и възможности сами да избират как да живеят. Проектът допълва ефекта от други инициативи на БАНМЗ в областта на осигуряване на възможност.