Българска асоциация за невромускулни заболявания

english

Нашата мисия

 

ПОКАНА

 ДО

Членовете на сдружение „Българска Асоциация за невромускулни заболявания“

 Относно: Свикване на редовно годишно Общо събрание на членовете на Сдружение Българска Асоциация за невромускулни заболявания, град София.

На основание член 20, алинея 3 от Устава на Българска Асоциация за невромускулни заболявания, град София /”Сдружението”/ и съгласно решение на Съвета на директорите от 11.03.2020 година, Управителния съвет на сдружението свиква с писмени покани, изпратени до всеки от членовете, редовно годишно Общо събрание на сдружението на 19.06.2020 година, от 10.00 часа, в град София, ул. “Недко войвода“” № 49, при следния дневен ред и със следните проекти за решения:

1. Приемане на Годишния доклад за дейността на сдружението за 2019 година.

Проект за решение:Общото събрание на приема Годишния доклад за дейността на Сдружението за 2019 година.

 2. Одобряване на Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 година.

Проект за решение:Общото събрание одобрява Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година.

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на сдружението за дейността им през 2019 година.

Проект за решение:Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 година.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред на събранието, са на Вашето внимание, приложени към тази покана. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

 

Виолета Антонова – Председател на УС